Filla&Rillan tausta

Mikä on Filla&Rilla?

Liikenneturvan Filla&Rilla on ilmainen digitaalinen oppimisympäristö turvallisen pyöräilyn oppimisen tueksi. Sen kohderyhmänä ovat 3. – 6. luokkien oppilaat.

Digitaalinen toteutus mahdollistaa monipuoliset kuva- ja videopohjaiset tehtävät sekä palautteellisuuden hyödyntämisen. Pelillisillä elementeillä edistetään motivaatiota ja tuodaan oppimisen iloa.

Filla&Rilla on julkaistu vuoden 2018 alussa. Filla&Rilla:sta julkaistiin uudistettu versio perustuen ensimmäisen käyttövuoden kokemuksiin vuonna 2019 . Vuonna 2022 Filla&Rilla päivitettiin uuden tieliikennelain mukaiseksi.

 

Filla&Rillan tavoite on lasten turvallisen pyöräilyn edistäminen

Tämä saavutetaan, kun:

1. Filla&Rillan käyttö kehittää lasten turvallisen pyöräilyn mahdollistavia tietoja, taitoja ja asenteita, jotka pitävät sisällään:

1.1 Sääntötuntemuksen

1.2 Ennakointi- ja vuorovaikutustaidot (kyky ennakoida ja olla ennakoitava liikenteessä, jotta konfliktitilanteet voi välttää)

1.3 Asiallisen turvavarusteiden käytön

1.4 Ymmärryksen itsestä liikkujana – millaiset ovat omat taitoni ja mikä lisää juuri minun turvallisuuttani tietyssä tilanteessa ja ympäristössä

1.5 Turvallisen ajotaidon

2. Filla&Rillan käyttö vaikuttaa myös lasten todelliseen liikennekäyttäytymiseen turvallisuutta edistävästi

3. Filla&Rilla on laajassa ja aktiivisessa käytössä

4. Filla&Rilla tukee kasvattajien suunnitelmallista ja pitkäjänteistä liikennekasvatustyötä

 

Perusopetuksen opetussuunnitelma myös velvoittaa pyöräilykasvatukseen. Liikenneturva tarjoaa opettajille työkalun, joka tukee tämän velvoitteen täyttämistä.

Lasten kokemattomuus sekä kehittymättömät kognitiiviset ja motoriset taidot altistavat heidät riskeille liikenteessä. Alakouluikäisillä lapsilla on vielä usein epätarkkuutta ajoneuvojen nopeuden suunnan ja sijainnin arvioimisessa, joka tuo haastetta teiden ylityksiin. Myös tarkkaavaisuuden ohjaamisessa voi olla ongelmia. Pyörällä ajaessa aikaa havainnointiin on entistäkin vähemmän.

Filla&Rillan tehtävissä harjoitetaan havainnointikykyä ja tietämystä liikenneympäristön sisältämistä tekijöistä. Tehtävissä käsitellään myös tarkkaavaisuuden merkitystä liikenteessä.

Filla&Rillan tehtävissä on myös huomioitu se, että lapset saattavat arvioida oman taitotasonsa liikenteessä todellisuutta korkeammaksi. Vaikka Filla&Rillan sisältämillä pelillisillä elementeillä pyritään lisäämään motivaatiota, tehtävien antama palaute on maltillinen ja opettavainen.

Väistämissääntöjä opetetaan Filla&Rillassa liikenteen vuorovaikutustaitojen merkitystä korostaen. Lapsen työmuistin kapasiteetti ei ole vielä aikuisen tasolla ja siksi liikennesääntöjen painottaminen voi kuormittaa työmuistia entisestään. Lapset saattavat myös luottaa liikaa sääntöihin.

Filla&Rillassa opetetaan mitä on turvavarusteiden asianmukainen käyttö. Tavoitteena on, että lapsi näkee pyöräilykypärän käytön ja pyörän kunnosta huolehtimisen tärkeänä ja olennaisena osana turvallista pyöräilyä.

 

Tavoitteena on siirtää digisti opittu todelliseen liikenneympäristöön

Vaikka digitaalisella oppimisympäristöllä voidaan kehitettää lasten turvallisessa pyöräilyssä tarvittavia tietoja, taitoja ja asenteita, sillä ei voida kuitenkaan korvata todellisessa liikenneympäristössä tapahtuvaa harjoittelua.

Filla&Rillassa jokaisen oppimiskokonaisuuden päätteeksi kannustetaan siirtämään opittu erilaisten tarkkailu- ja havainnointitehtävien avulla todelliseen liikenneympäristöön. Samalla kannustetaan hankkimaan mahdollisimman paljon kokemusta todellisessa liikenneympäristössä turvallisesti pyöräillen.

Liikennekasvatuksessakin opettajien ja vanhempien yhteistyö tuottaa todennäköisimmin parhaan mahdollisen tuloksen. Filla&Rillan käyttö tukee kasvattajien suunnitelmallista ja pitkäjänteistä liikennekasvatustyötä.

Filla&Rilla soveltuu hyvin myös kotona käytettäväksi.

 

Lue lisää Filla&Rillan taustasta blogikirjoituksesta.