Osioiden oppimissisällöt

Tason 1 osioiden oppimissisällöt

Tason 1 osioissa keskeisiä teemoja ovat turvavarusteet, vuorovaikutus ja tarkkaavaisuus. Tason 1 tehtävissä käsitellään myös tien ylitykseen liittyviä väistämissääntöjä, turvallista kääntymistä ja sitä, miten piha-alueelta pyöräillään tielle turvallisesti.

Oppimisosioiden todistuksissa lasta kannustetaan mm. pyöräilemään vapaa-ajalla sekä tarkastamaan oman pyörän ja kypärän kunto huoltajan kanssa.

Taso 1 & Osio 1: Turvavarusteet ja pihasta tielle pyöräily

Tässä osiossa painottuu turvavarusteisiin tutustuminen.

Lisäksi tehtävät käsittelevät sitä, miten pihasta pyöräillään turvallisesti tielle.

Taso 1 & Osio 2: Tarkkaavaisuus, ennakointi ja vuorovaikutus

Pääpaino on vuorovaikutuksessa, ennakointikyvyssä ja tarkkaavaisuustaidoissa. Tehtävissä käsitellään sitä, miksi näkemäesteitä on tärkeä huomioida liikenteessä.

Taso 1 & Osio 3: Pyöräilijän paikka erilaisilla teillä

Opitaan tunnistamaan erilaisia teitä ja niihin liittyviä liikennemerkkejä. Opitaan, missä kohtaa erilaisilla teillä tulee pyöräillä.

Taso 1 & Osio 4: Teiden yli ja kääntyminen

Osiossa 4 käsitellään perusliikennesääntöjä tien ylitykseen liittyen korostaen muiden huomioimisen tärkeyttä.

 

Tason 2 osioiden oppimissisällöt

Tasolla 2 syvennetään tasolla 1 opittua. Uusina asioina opitaan mm. ”Pakollinen pysäyttäminen” -merkkiin, ”Väistämisvelvollisuus risteyksessä” -merkkiin ja kääntyvään ajoneuvoon liittyvät väistämissäännöt.

Todistuksien tehtävissä katsastetaan oman pyörän ja kypärän kunto huoltajan kanssa. Lisäksi kannustetaan havainnoimaan millaisia tien ylityksiä ja risteyksiä löytyy kodin ja koulun läheltä sekä millaiset väistämissäännöt näihin risteyksiin liittyvät. Oppilasta myös pyydetään pohtimaan millä tavoin liikenteessä voi vuorovaikuttaa toisten tienkäyttäjien kanssa. Turvallinen vasemmalle kääntyminen on tason viimeisen osion aihe.

Taso 2 & Osio 1: Pyörä ja turvavarusteet

Osion aiheena on pyörä ja turvavarusteet. Kerrataan asioita turvavarusteista, sekä opitaan katsastamaan kypärän ja pyörän kunto.

Taso 2 & Osio 2: Tarkkaavaisuus, ennakointi ja vuorovaikutus

Tässä osiossa jatketaan tarkkaavaisuus-, ennakointi- ja vuorovaikutustaitojen syventämistä. Opitaan miten toisten toimintaa ennakoidaan ja miten itse ollaan ennakoitava. Käsitellään sitä, millaisia riskejä tarkkaamattomuuteen voi liittyä.

Taso 2 & Osio 3: Väistämissäännöt

Tässä osiossa syvennetään tietämystä väistämissäännöistä. Opitaan millaiset ovat väistämissäännöt, kun ajoneuvolla on kärkikolmio, stop-merkki tai kun ajoneuvo on kääntymässä.

Taso 2 & Osio 4: Pyöräilijän paikka erilaisilla teillä

Tässä osiossa kerrataan vanhaa ja opitaan uutta pyöräilijän paikasta erilaisilla teillä. Lisäksi käsitellään turvallista kääntymistä vasemmalle.

 

Tason 3 osioiden oppimissisällöt

Tasolla 3 käsiteltäviä uusia asioita ovat esimerkiksi talvipyöräily, alikuluissa pyöräily, kielto- ja varoitusmerkit sekä tasoristeyksien ylittäminen.

Yhäkin edellisten osioiden tavoin painotus on ennakointi- ja vuorovaikutustaidoissa.

Osio 1: Pyörä ja turvavarusteet

Tässä osiossa opitaan turvallisesta pyöräilystä ympäri vuoden.

Osio 2: Tarkkaavaisuus ja ennakointi

Liikenteessä tulee huomioida erilaisia asioita eri vuodenaikoina. Tässä osiossa käsitellään esimerkiksi eri vuodenaikojen vaikutusta havaintojen tekemiseen.

Osio 3: Vuorovaikutus ja pyöräilijän paikka

Tässä osiossa kerrataan vuorovaikutuksesta opittua. Tehtävissä käsitellään ohittamista, suuntamerkin näyttämistä kädellä ja ryhmässä pyöräilyä.

Osio 4: Liikennemerkit ja väistämissäännöt

Tässä osiossa kerrataan väistämissääntöjä ja opitaan uusia varoitus- ja kieltomerkkejä.

 

Tason 4 osioiden oppimissisällöt

Tasolla 4 käsiteltäviä uusia asioita ovat esimerkiksi pyörän kuormaukseen liittyvät asiat sekä sähköpyöräily. Tasolla kerrataan aiemmissa tasoissa opittua yhä monipuolisemmilla ja haastavammilla tehtävillä-

Osio 1: Minä ja pyöräni

Tässä osiossa opitaan turvallisesta sähköpyöräilystä ja pyörän kuormauksesta. Lisäksi kerrataan pyörän ja kypärän kunnon tarkastusta. Osiossa myös pohditaan kypärän käyttöä.

Osio 2: Havainnoiminen ja ennakointi

Tässä osiossa opitaan tunnistamaan erilaisia näkemäesteitä liikenteessä. Lisäksi opitaan havaintojen tekemisestä eri ajankohtina ja säällä.

Osio 3: Tarkkaavaisuus ja vuorovaikutus

Tässä osiossa käsitellään turvallista kääntymistä ja ohittamista. Lisäksi pohditaan, mikä voi estää toisia teinkäyttäjiä havaitsemasta sinua.

Osio 4: Väistämissäännöt ja pyöräilijän paikka

Tässä osiossa kerrataan vanhaa ja opitaan uutta väistämissäännöistä. Lisäksi opitaan pyöräilijän paikasta erilaisilla teillä. Osion tehtävissä käsitellään myös liikennemerkkejä, jotka kieltävät pyöräilyn.

 

Ajotaitotehtävät

Tämä taso sisältää ajotaidon kehittämistä tukevia tehtäviä ja ohjeita.

Ohjeita ja ideoita opettajalle ajotaitoradan rakentamiseen

 

Demo-taso

Täällä on osioita, jotka on tehty Filla&Rillan esittelyä varten. Tehtäviä voi hyödyntää lisätehtävinä.