Fillas&Rillas bakgrund

Vad är Filla&Rilla?

Trafikskyddets Filla&Rilla är en gratis digital inlärningsmiljö som stöd för inlärning av säker cykling. Dess målgrupp är elever i årskurserna 3–6.

Det digitala genomförandet möjliggör mångsidigare bild- och videobaserade uppgifter samt utnyttjande av respons. Med spelelementen främjas motivationen och glädjen över att lära sig.

Filla&Rilla publicerades i början av 2018. Den förnyade versionen av Filla&Rilla som grundar sig på erfarenheterna från det första användningsåret publicerades 2019.

Fillas&Rillas mål är att främja säker cykling för barn

Detta uppnås när:

1. Användningen av Filla&Rilla utvecklar information, kompetens och attityder som möjliggör säker cykling för barn, som omfattar:

1.1 Regelkännedom

1.2 Förmåga till förutseende och växelverkan (förmågan att förutse och vara förutsägbar i trafiken för att undvika konflikter)

1.3 Användning av ändamålsenlig säkerhetsutrustning

1.4 Förståelse för sig själv som trafikant – hurdana är mina förmågor och vad ökar just min säkerhet i en viss situation och omgivning

1.5 Säker körskicklighet

2. Användning av Filla&Rilla påverkar också barnens verkliga trafikbeteende på ett sätt som främjar säkerheten

3. Filla&Rilla används i stor utsträckning och aktivt

3.1 Filla&Rilla används i årskurserna 3–6 med genomgång av en Filla&Rilla-nivå/läsår

3.2 Filla&Rilla används i 100 % av Finlands skolor

4. Filla&Rilla stöder fostrares systematiska och långsiktiga trafikfostran

Läroplanen för den grundläggande utbildningen förpliktar också till cykelfostran. Trafikskyddet erbjuder lärarna ett verktyg som stöder uppfyllandet av denna plikt. Dessutom gäller det riksomfattande målet att öka andelen gång- och cykeltrafik även barn.

Barns oerfarenhet och outvecklade kognitiva och motoriska förmågor utsätter dem för risker i trafiken. Barn i lågstadieåldern är ofta inexakta i sin bedömning av fordons hastighet, riktning och läge, vilket gör korsning av vägar utmanande. Det kan också finnas problem med att styra uppmärksamheten. När man cyklar har man ännu mindre tid att göra observationer.

I uppgifterna i Filla&Rilla övas observationsförmågan och kunskapen om de olika faktorerna i trafikmiljön. I uppgifterna behandlas också uppmärksamhetens betydelse i trafiken.

Fillas&Rillas uppgifter beaktar också att barn kan överskatta sina egna förmågor i trafiken som högre än de verkligen är. Trots att spelelementen i Filla&Rilla strävar efter att öka motivationen är responsen som uppgifterna ger måttlig och undervisande.

Väjningsreglerna undervisas i Filla&Rilla med betoning på interaktionsförmågorna i trafiken. Kapaciteten av barnets arbetsminne är inte ännu på vuxennivå och därför kan betoningen av trafikreglerna belasta arbetsminnet ytterligare. Barn kan också lita alltför mycket på reglerna.

I Filla&Rilla undervisas korrekt användning av säkerhetsutrustning. Målet är att barnet ser användningen av cykelhjälm och kontrollen av cykelns skick som viktiga och väsentliga delar av säker cykling.

Målet är att överföra det som man lärt sig digitalt till den verkliga trafikmiljön

Trots att den digitala inlärningsmiljön kan utveckla informationen, kompetensen och attityderna som behövs för barnets säkra cykling, kan den ändå inte ersätta övningen som genomförs i den verkliga trafikmiljön.

Filla&Rilla uppmanar i slutet av varje inlärningshelhet att överföra det man lärt sig med hjälp av de olika uppmärksamhets- och observationsuppgifterna till den verkliga trafikmiljön. Samtidigt uppmanas man att skaffa så mycket erfarenhet som möjligt från den verkliga trafikmiljön genom säker cykling.

Lärares och föräldrars samarbete i trafikfostran ger sannolikt det bästa möjliga resultatet. Användning av Filla&Rilla stöder fostrares systematiska och långsiktiga trafikfostran.

Filla&Rilla lämpar sig också för användning i hemmet.